Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXI SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 27 CZERWCA 2017 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 31,70 m² oraz 26,04 m² wraz z sprzętem medycznym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2016 rok;

- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2016 rok;

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Suskiego opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium;

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedmiocie absolutorium;

d) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przez starostę suskiego;

e) przedstawienie sprawozdania finansowego;

f) przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu suskiego;

g) dyskusja;

h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2016 rok;

i) głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XXX/204/2017 rady powiatu suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów„ Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:16.06.2017
Data publikacji:19.06.2017 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.