Strona główna biuletynu

Adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-14-27-502      Regon 072182870
Tel. centrala (33) 875 79 00, Fax 874-15-52


e-mail: starostwo@powiatsuski.pl
www: www.powiatsuski.pl

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej : http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Urząd jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00  W każdy ponidziałek wydziały komunikacji, architektury, geodezji obsługują interesantów w godz. od 7.00 do 17.00

Kasa urzędu jest czynna w godz. od 7.30 do 14.00. Wszystkie sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie urzędu w poniedziałki będą załatwiane od 7.30 do 16.00.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa  danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej  jest: Starosta Suski, ul. Kościelna  5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: bip@powiatsuski.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).  Państwa dane mogę być również przetwarzane w celu realizacji umów, a w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty (instytucje) uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości.
 5. Posiadają  Państwo  prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych,  do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.