POZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń
  i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 4. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

 1. pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane (pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym),
 2. zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa powyżej, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku to najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1. małżonek (ka),
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo – II stopień, siostrzeniec i bratanek – III stopień, bracia cioteczni – IV stopień, ciotki stryjowie, kuzynowie)
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa – I stopień, zięć, synowa)
 6. prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 1. wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich – wzór wniosku do pobrania,
 2. do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,

–  jeżeli akt zgonu nie zawiera przyczyny zgonu  – inny dokument urzędowy stwierdzający zgon lub inny urzędowy dokument stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, oraz jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,

jeśli działanie jest przez pełnomocnika  – pełnomocnictwo (oryginał) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (17 zł opłata skarbowa – wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010),

Miejsce składania wniosku:

Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Kościelna 5b.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Barbara Macias – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich -
I piętro, pokój nr 122, tel. 33 8757 963 lub 33 8757 811, e-mail: b.macias@powiatsuski.pl lub starostwo@powiatsuski.pl

Pozwolenie jest wydawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opis załatwienia sprawy
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:04.07.2023 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Macias
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:05.07.2023 08:52