Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Uchwała Nr 313.2012

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 17.10.2012r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

Na podstawie par. 4 uchwały Nr 0049/XXXIX/321/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27.10.2010r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. z 2010r. Nr 600, poz. 4734), Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

§ 2

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje trwają od 18 października 2012r. do 29 października 2012r.

 

3. Forma i miejsce konsultacji

Projekt rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 zostanie umieszczony na stronie internetowej powiatu suskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do dnia 29 października 2012r. na adres e-mail: edukacja@powiatsuski.pl, faxem na numer: 33 87 57 945 lub na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19. 

 

4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, odpowiada Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, osoba do kontaktu Barbara Macias tel. 33 87 57 946.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Projekt programu znajduje się w pliku do pobrania.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.10.2012
Data publikacji:18.10.2012 08:11