Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

Załącznik nr 1 do chwały

Zarządu Powiatu Suskiego

Nr 546.2014 z dnia 06.03.2014 r.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2013


Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/XXIII/172/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. przyjęła Program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.


W roku 2013 powiat suski realizował zadania w następujących obszarach:


  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa


Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu zaplanował kwoty:

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 12 500 zł,

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 12 500 zł,

- z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 4 000 zł,

Ogółem wykorzystano: 25 993,60 zł.


Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły następujące oferty:

a. na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)oferta Bractwa Zbójników spod Babiej Góry z Marcówki „Wydanie publikacji pt. „Malowane słowem – zbójowanie pod Babią Górą” wraz z promocją tradycji zbójnickich”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 3000 zł,


2) oferta Babiogórskiego Stowarzyszenia „Zielona Linia” ze Stryszawy „Podbabiogórze na 6+… czyli cykl warsztatów z regionalizmu dla dzieci i młodzieży”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2430 zł,


3) oferta Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w Jordanowie „Pokłosie życia” – tomik poezji regionalnej”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1800 zł,


4) oferta ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie „Nasze śpiewogranie, Nasze harcowanie, Nasze wędrowanie", podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2770 zł,


b. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1)oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” w Suchej Beskidzkiej „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 3993,60 zł;


c. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) oferta Beskidzkiego Klubu Karate w Suchej Beskidzkiej „Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate”; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2000 zł,


2) oferta Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej „Zorganizowanie Szkolnej Ligi Strzeleckiej z broni pneumatycznej i kulowej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu suskiego w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2013”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 700 zł,


3) oferta Klubu Sportowego „Klub Orlika Wilki” w Zawoi „Koszykówka dla dzieci”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1000 zł,


4) oferta uczniowskiego klubu Sportowego „Broncos” w Suchej Beskidzkiej „Rozwój, promocja i popularyzacja futbolu amerykańskiego poprzez udział drużyny UKS „Broncos” Sucha Beskidzka w rozgrywkach II Ligi PLFA w sezonie 2013”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1000 zł,


5) oferta Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej „Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci w piłkę nożną”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2500 zł,


6) oferta Stowarzyszenia „Radość” w Suchej Beskidzkiej „Organizacja obozu szkoleniowego o charakterze survivalowo – obronnym dla uczniów klas usportowionych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1300 zł,


7) oferta Klubu Sportowego „Bór” w Toporzysku „Cykl zawodów towarzyskich i regionalnych „Puchar Babiej Góry”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1500 zł,


Łącznie na ogłoszony konkurs wpłynęło 13 ofert: 4 oferty na zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 7 oferty na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 1 oferta na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 1 oferta na zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Podpisano 13 odpowiednich umów. Przekazane środki zostały wykorzystane w 95,52%.


Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona poza konkursem ofert 1 oferta z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – oferta Stowarzyszenia „Nowy Juszczyn” w Juszczynie „Przegląd zespołów regionalnych – 5-lecie zespołu regionalnego ZBYRCOK”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2000 zł.


Szacunkowa ilość beneficjentów wszystkich zadań wyniosła ok. 2000 osób, jednak nie ma możliwości określenia pełnej ilości beneficjentów, zwłaszcza w przypadku zadania „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego” (z takich szlaków korzystają corocznie tysiące turystów).


  1. Promocji i ochrony zdrowia


Na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zaplanowano kwotę:

- promocja i ochrona zdrowia w szczególności wspieranie idei krwiodawstwa: 5 000 zł.


Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęła oferta Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie „Promocja honorowego krwiodawstwa poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu suskiego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 000 zł, które zostały wykorzystane w 100%.


  1. Pomocy Społecznej


Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie: 950 000 zł,

- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych rodzin naturalnych: 232 521 zł,

- prowadzenie szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie powiatu: 6 000 zł.

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi: 342 000 zł.


Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły:

1) oferta Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (S. Prezentek) na prowadzenie DPS; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1 040 000 zł. W DPS przebywa 45 osób.


2) oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych rodzin naturalnych; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 232 521 zł. W placówce przebywa 8 dzieci z terenu powiatu suskiego pozbawionych opieki rodziców.


3) oferta Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pro Familia” w Krakowie na prowadzenie szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci w placówkach rodzinnych na terenie powiatu; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 800 zł, Pomoc została skierowana do: 4 rodzin zastępczych, 3 kandydatów na rodziny niezawodowe, 1 kandydat na rodzinę zawodową.


4) oferta Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi; podpisano umowę, przekazano środki w wysokości 340 890 zł Pomoc skierowana jest do 30 osób.


Na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem wykorzystano: 1 619 211 zł
Sporządzono w Wydziale Edukacji i Zdrowia na podstawie danych zebranych z PCPR oraz Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:06.03.2014
Data publikacji:13.03.2014 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż