Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Uchwała Nr 634.2014

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 04.09.2014 r.w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.


Na podstawie par. 4 uchwały Nr 0049/XXXIX/321/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D.Urz.2010.600.4734.), Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


§ 2

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego Programu współpracy powiatu suskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje trwają od 08.09.2014 r. do 19.09.2014 r.


3. Forma i miejsce konsultacji

Projekt rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015 zostanie umieszczony na stronie internetowej powiatu suskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do dnia 19.09.2014 r. do godz. 1500 na adres e-mail: edukacja@powiatsuski.pl, faxem na numer: 33 87 57 945 lub na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19.


4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, odpowiada Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, osoba do kontaktu Barbara Macias tel. 33 87 57 963.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Suskiego


Projekt

Uchwała Nr 0007/…/…/13

Rady Powiatu Suskiego

z dnia ………….. 2014 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. , Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 0007/…/../2014

Rady Powiatu Suskiego z dnia …….2014 r.PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Program określa cele, zasady, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres i sposób realizacji, wysokość środków na realizację, sposób tworzenia i oceny programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych oraz zakres przedmiotowy współpracy w roku 2015 Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych powiatu.


Ilekroć w treści jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 3. programie – rozumie się przez to program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,

 4. powiecie – rozumie się przez to Powiat Suski


 1. CELE PROGRAMU


 1. Cel główny


Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami.


 1. Cele szczegółowe


 1. stworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców powiatu suskiego, zwiększenie ich wpływu na lokalną politykę społeczną,

 2. poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych,

 3. umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę,

 4. wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,


 1. umożliwienie organizacjom indywidualnego występowania z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,

 2. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych dzięki dokonaniu wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych w celu realizacji zadania.


 1. ZASADY WSPÓŁPRACY


Współpraca powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:


 1. pomocniczości – powiat powierza organizacjom realizację swoich zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

 2. partnerstwa - dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w zaspakajaniu zdefiniowanych potrzeb i osiąganiu razem wytyczonych celów,

 3. suwerenności stron – stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

 4. efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadania publicznego,

 5. uczciwej konkurencji – zakładającej równe, bezinteresowne i bezstronne traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie podejmowanych działań,

 6. jawności – wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne.


 1. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY


Program adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ze strony samorządu w realizacji programu uczestniczą w szczególności:

  1. Rada Powiatu Suskiego,

  2. Zarząd Powiatu suskiego,

  3. Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym
   w Suchej Beskidzkiej oraz jednostki organizacyjne powiatu suskiego w ramach swoich kompetencji.


 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY


Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami jest:


 1. Realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,

 2. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

 3. Podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu,

 4. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 1. FORMY WSPÓŁPRACY


Współpraca powiatu z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.


 1. Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie:

 1. powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 1. Powierzanie oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

 2. Udzielanie w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy, dotacji na dofinansowanie realizacji pozakonkursowych zadań publicznych.

 3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w szczególności
  w następujących formach:

 1. współdziałanie i wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności,

 2. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 3. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z radnych, przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,

 4. organizowanie i współorganizowanie z organizacjami spotkań, konferencji, szkoleń, festynów i konkursów adresowanych do mieszkańców powiatu,

 5. organizowanie otwartych spotkań z organizacjami oraz umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji w posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego,

 6. umożliwienie użyczenia bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali
  i nieruchomości będących własnością powiatu na cele działalności statutowej tych organizacji,

 7. pomoc merytoryczna w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania wsparcia finansowego z krajowych
  i zagranicznych funduszy dostępnych dla organizacji,

 8. promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze,

 9. umieszczenie na stronie internetowej powiatu bazy danych o organizacjach działających na terenie powiatu.


 1. PRIORYTETOWE OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH


Zakres współpracy powiatu z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, o ile są one zadaniami powiatu. Zadania te obejmują
w szczególności:


 1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej przez wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności działania o charakterze:

 1. profilaktycznym – zmierzające do wczesnego usprawnienia,

 2. pomocowym – przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych
  i ich rodzin oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

 3. przystosowawczym – działania zmierzające do przystosowania środowiska społecznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tworzenia warunków do ich samodzielnego życia,

 4. edukacyjnym – działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawnych, sprzyjających przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych,

 5. wzmacniającym i wspierającym – działania, których celem jest wspieranie osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz wzmacnianie ich samodzielności i aktywności, zgodnie z zasadą pomocniczości,

 6. promocyjnym – upowszechnienie działalności i twórczości osób niepełnosprawnych, promowanie ich samodzielności i autonomiczności.

 1. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:

 1. organizację imprez kulturalnych,

 2. edukację regionalną dzieci i młodzieży,

 3. wspieranie niekomercyjnych wydawnictw i przedsięwzięć dotyczących utrwalania dziedzictwa kulturowego regionu,

 4. wspieranie międzynarodowej wymiany kulturalnej,

 5. inne inicjatywy i przedsięwzięcia promujące tożsamość regionalną, kulturę i sztukę ludową oraz ich twórców

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 2. Turystykę i krajoznawstwo, w szczególności poprzez utrzymanie szlaków turystycznych na terenie powiatu.

 3. Promocję i ochronę zdrowia.


Wykaz w/w priorytetowych zadań nie stanowi zobowiązania do podjęcia współpracy
w danym zakresie. Przed ich zleceniem organizacjom do realizacji, oprócz wcześniejszego zaplanowania środków na ten cel w budżecie powiatu, każdorazowo niezbędne jest dokonanie oceny efektywności, skuteczności i opłacalności takiego rozwiązania, wiarygodności organizacji, jej dotychczasowego doświadczenia, posiadanych zasobów i zdolności oraz spełnienie innych kryteriów wynikających z ustawy.


 1. OKRES REALIZACJI PROGRAMU


 1. Program współpracy powiatu z organizacjami na rok 2015 będzie realizowany od stycznia do grudnia 2015 roku.


 1. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU


Program realizowany będzie w szczególności poprzez:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych zarówno w ramach otwartego konkursu ofert, jak i z jego pominięciem, w przypadkach przewidzianych w ustawie,

 2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

 3. Udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników starostwa/jednostek organizacyjnych powiatu,

 4. Promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informacje na stronach internetowych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,

 5. Współorganizowanie spotkań, konferencji, których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji i powiatu.


 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2015


 1. Na zadania realizowane w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa:

 1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 22 000 zł,

 2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 22 000 zł,

 3. z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 5 000 zł.


 1. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 602 050 zł.


 1. Promocję i ochronę zdrowia – 5 000 zł.


 1. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU


 1. Za realizację oraz współdziałanie z organizacjami w realizacji zadań określonych
  w programie odpowiadają naczelnicy wydziałów starostwa i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

 2. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Zarząd Powiatu Suskiego.

 3. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:

 1. liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,

 2. liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i powiat,

 3. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu na realizację zadań publicznych.

 1. Zarząd Powiatu Suskiego dokonuje analizy realizacji programu i przedkłada Radzie Powiatu Suskiego sprawozdanie z realizacji programu w roku 2015 w terminie
  do dnia 30 kwietnia 2016 roku oraz ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej.


 1. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI


 1. Projekt programu zostaje opracowany przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy współudziale wydziałów starostwa
  i jednostek organizacyjnych powiatu a następnie po przyjęciu przez Zarząd Powiatu Suskiego poddany zostaje procesowi konsultacji, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0049/XXXIX/321/10 z dnia 27 października 2010 roku.

 2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.

 3. Program zostaje przyjęty uchwałą Rady Powiatu Suskiego i umieszczony na stronie internetowej powiatu suskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 1. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT


 1. Zarząd Powiatu Suskiego powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej komisją, w tym przewodniczącego komisji, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z programu, w celu opiniowania złożonych ofert.

 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu Suskiego oraz organizacji, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.

 3. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji lub,

 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub,

 3. wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

 1. W pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, objętych konkursem.

 2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

 3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert, spełniających wymogi formalne. Wymogi formalne weryfikowane są wcześniej przez wydział starostwa/jednostkę organizacyjną powiatu merytorycznie odpowiedzialny/ą za realizację zadania.

 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ustawy, zawartymi w Karcie Oceny Oferty będącej załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne.

 5. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 6. Za uczestnictwo w pracach komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 7. Zarząd Powiatu Suskiego po zapoznaniu się z opinią komisji dokonuje wyboru złożonych ofert.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które są już realizowane.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy powiatu
  z organizacjami stosuje się przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 3. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Zarząd Powiatu Suskiego.Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.09.2014
Data publikacji:05.09.2014 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.