Załącznik nr 1 do chwały

Zarządu Powiatu Suskiego

Nr 52.2015 z dnia 24.02.2015 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2014


Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/XXXII/236/2013 z dnia 24 października 2013 r. przyjęła Program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


W roku 2014 powiat suski realizował zadania w następujących obszarach


  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa


Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu zaplanował kwoty:

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 22 000 zł,

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 22 000 zł,

- z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 5 000 zł,

Ogółem wykorzystano: 37 273,46 zł.


Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły następujące oferty:

a. na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) oferta ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie „W krainie bajki i baśni. Biwak z Piosenką – Sidzina 2014”", podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 600 zł,


2) oferta Babiogórskiego Stowarzyszenia „Zielona Linia”„Podbabiogórskie warsztaty z regionalizmu w pigułce”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 3 219,96 zł,


3) oferta Orkiestry Dętej „RYTM” Zembrzyce „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 1 500 zł.

Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 10 319,96 zł.


b. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1) oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” w Suchej Beskidzkiej „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 953,50 zł;


Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 4 953,50 zł.


c. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) oferta Beskidzkiego Klubu Karate w Suchej Beskidzkiej „Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate”; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 900 zł,


2) oferta Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej „Prowadzenie szkolenia młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu suskiego w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej i kulowej w ramach Szkolnej Ligii Strzeleckiej”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 100 zł,


3) oferta Klubu Sportowego „Klub Orlika Wilki” w Zawoi „Sportowe wakacje pod Babią Górą”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 3 500 zł,


4) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Broncos” w Suchej Beskidzkiej „Rozwój i popularyzacja futbolu amerykańskiego poprzez opłacenie wyjazdów na mecze zamiejscowe i zgłoszenie drużyny „Broncos” Sucha Beskidzka do rozgrywek II Ligii PLFA w sezonie 2014”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 500 zł,


5) oferta Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej „Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci w piłkę nożną”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 500 zł,


6) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „JASIEŃ”„Program – Umiem Pływać”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 500 zł,


Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 22 000 zł.


  1. Promocji i ochrony zdrowia


Na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zaplanowano kwotę 5 000 zł:


Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęła oferta Babiogórskiego Stowarzyszenia „Zielona Linia” „Podbabiogórze na zdrowo… z kijkami!”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 500 zł, które zostały wykorzystane w 100%.


Łącznie na ogłoszony konkurs wpłynęło 11 ofert: 3 oferty na zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6 ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 1 oferta na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 1 oferta na zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Podpisano 11 odpowiednich umów. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100%.


Szacunkowa ilość beneficjentów wszystkich zadań wyniosła ok. 2000 osób, jednak nie ma możliwości określenia pełnej ilości beneficjentów, zwłaszcza w przypadku zadania „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego” (z takich szlaków korzystają corocznie tysiące turystów).


  1. Pomocy Społecznej


W roku 2014 nie ogłaszano konkursów ofert. Kontynuowano umowy wieloletnie w zakresie:

1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - 1 015 800 zł. Kontynuacja umowy z Zgromadzeniem Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (S. Prezentek). W DPS przebywa 45 osób.


2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych rodzin naturalnych - 242 292 zł. Kontynuacja umowy z Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP NP. W placówce przebywa 8 dzieci.


3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi - 353 400 zł. Kontynuacja umowy z Stowarzyszeniem Trzeźwości „Dom”. Pomoc skierowana jest do 30 osób.Na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem wykorzystano: 1 611 492 zł


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:02.03.2015 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.02.2015
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak