Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka


Ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

sekretarz

w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 1. wymagania niezbędne:

- posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku prawo lub administracja;

- dwuletni staż pracy;

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 1. wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, SI EKSMOoN – tj. Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) oraz podstawowego sprzętu biurowego (fax, kserokopiarka, centrala telefoniczna);

- dobra znajomość regulacji prawnych dotyczących przedmiotowego stanowiska w tym min. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 roku (Dz.U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 ze zm), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2003 roku nr 139 poz. 1328 ze zm.);

- wiedza w zakresie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- znajomość przepisów związanych z ulgami i uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym;

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- Prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Analiza formalno- prawna złożonych wniosków,

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do posiedzenia składów orzekających,

- Protokołowanie posiedzeń składów orzekających,

- Przygotowywanie orzeczeń o umorzeniu postępowania,

- Przygotowywanie postanowień w sprawie: uchybienia terminu do wniesienia odwołania, odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczenie nowego terminu do jej załatwienia,

- Przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

- Nadzór nad poprawnością formalno- prawną przygotowywanych w urzędzie pism, orzeczeń oraz umów dla członków Powiatowego Zespołu,

- Kontrola pod względem formalno- prawnym pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu,

- Przygotowanie zarządzeń oraz wniosków o powołanie i odwołanie członków Zespołu,

- Sporządzanie sprawozdawczości związanej z w wykonywaniem powyższych zadań,

- Przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- Kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,

- Inne ważne dla funkcjonowania Zespołu zadania określone przez Przewodniczącą Zespołu


 1. Warunki zatrudnienia:

- Wymiar czasu pracy – ½ etatu;

- Pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesięczny), następnie po nabyciu uprawnień do pełnienia funkcji sekretarza na czas określony;

- Stanowisko pracy znajdować się będzie w pokojach biurowych na parterze, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, praca wymaga obsługi komputera.

- Praca wymagająca znajomości regulacji prawnych dotyczących przedmiotowego stanowiska w tym min. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 roku (Dz.U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 ze zm), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia(Dz.U. z 2003 roku nr 139 poz. 1328 ze zm.), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2007 roku w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;


 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. CV

 3. kserokopia dowodu osobistego

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach)

 8. kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku nr 223 poz. 1458 ze zm.)

 1. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

W marcu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosił 19%

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne winny być podpisane przez kandydata. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b na dzienniku podawczym lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej” w terminie do dnia 24.04.2015 roku do godziny 14.00.

 2. Aplikacje niekompletne oraz złożone do PCPR po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywanie (o terminowym złożeniu aplikacji decyduje data wpływu do PCPR).

 3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.


 1. Dodatkowe informacje:

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu winni przejść przez kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Zasady naboru na stanowisko:

Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w 3 etapach postępowania:

I etap

Analiza dokumentów, polegająca na zapoznaniu się przez Komisję z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

II etap

Do drugiego etapu postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. W drugim etapie zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny. O terminie egzaminu teoretycznego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Egzamin teoretyczny będzie sprawdzeniem znajomości:

 1. ustawy o samorządzie powiatowym,

 2. ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

 4. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 5. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

III etap

Do trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi z egzaminu teoretycznego. Trzecim etapem postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyć predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku.

Po zakończonym III etapie postępowania Komisja dokona wyboru kandydata i przedstawi propozycję Dyrektorowi PCPR w Suchej Beskidzkiej.

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń PCPR w Suchej Beskidzkiej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, jeżeli nie doszło do zatrudnienia.

Kandydat wybrany na stanowisko sekretarza, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Informujemy, że dokumenty składane przez kandydatów pozostaną zgromadzone w PCPR w Suchej Beskidzkiej, a dane osobowe kandydatów będą przetwarzane najpóźniej po zakończeniu ewentualnego sprawdzenia poprawności przeprowadzonego naboru przez organy do tego uprawnione.

Nadesłanych ofert nie zwracamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Informacji udziela:

Krzysztof Cieżak – Tel 33 874-40-31Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:14.04.2015 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Cieżak
Data na dokumencie:14.04.2015
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak