ZARZĄDZENIE NR 11/2016
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

 

w sprawie sposobu postępowania pracowników starostwa, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, zwanego dalej "starostwem", wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
a) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
b) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej "rejestrem";
2)  sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) komórce koordynującej - należy przez to rozumieć Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich;
2) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć inne komórki organizacyjne urzędu tj. wydziały i referaty;
3)  podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
§ 3. Wystąpienia podmiotów kierowane do starostwa mogą mieć formę:
1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały (aktu prawa miejscowego) lub projektem zarządzenia;
2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.
§ 4. 1. Wpływające do starostwa wystąpienie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane do komórki koordynującej.
2. Komórki organizacyjne są obowiązane do przekazywania wszelkich informacji dotyczących wystąpień podmiotów.
3.  Komórka koordynująca dokonuje rejestracji wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.
4.  Do wystąpienia, o którym mowa w § 3, podmiot dołącza:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;
2) oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową;
3) w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej;
4) w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez osobę umocowaną - pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w  starostwie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
5. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy.
6. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, komórka koordynująca występuje o uzupełnienie braków wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.
§ 5. 1. Komórka koordynująca przekazuje niezwłocznie informację o wystąpieniu podmiotu wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia, do  udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.
2. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu również na stronie internetowej starostwa.
§ 6. 1.Wystąpienie wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi jest przekazywane przez komórkę koordynującą do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu jego rozpatrzenia.
2. Po udzieleniu podmiotowi pisemnej odpowiedzi przez komórkę organizacyjną, komórka ta przekazuje jej kopię do wiadomości komórki koordynującej.
§ 7. 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie zawierającego wskazania przedmiotu spotkania, komórka koordynująca zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie.
2. Komórka koordynująca ustala w uzgodnieniu z komórką organizacyjną termin spotkania, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez komórkę koordynującą, w dniach i godzinach pracy urzędu , w obecności pracownika komórki koordynującej.
§ 8. 1. Ze spotkania z podmiotem pracownik komórki koordynującej sporządza notatkę służbową.
2.      Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
1)  datę spotkania;
2)  imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§ 9. 1. Komórka koordynująca prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.
2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
2) wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa;
3) termin i formę wystąpienia;
4) informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
5) informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.
§ 10. 1. Komórka koordynująca opracowuje do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych wobec urzędu (starostwa) w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2.      Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)  określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2)  wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w starostwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, starosta przedstawia radzie powiatu.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.
§ 11. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy tego zarządzeni.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Suski
 
Józef Bałos
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie starosty suskiego w sprawie sposobu postępowania pracowników starostwa, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:09.03.2016 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:04.02.2016
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak