Uchwała Nr 294.2016

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 10.05.2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Suskiego

 

Załącznik nr 1 do chwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr 294.2016 z dnia 10.05.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

 

Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/XLI/293/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

W roku 2015 powiat suski realizował zadania w następujących obszarach

 

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

 

Na realizację ww. zadań zaplanowano środki:

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 15 000 zł,

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 15 000 zł,

- z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 5 000 zł,

Ogółem zaplanowano: 35 000 zł

 

Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły następujące oferty:

a. na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 12 500 zł:

1) oferta ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie „W 80 dni dookoła świata – czyli śladami Światowego Jamboree” Biwak z Piosenką – Sidzina 2015, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 725 zł,

 

2) oferta Stowarzyszenia „Perspektywy” z Lanckorony „Akademia Małego Etnologa” – organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci z zakresu edukacji regionalnej, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 775 zł,

 

3) oferta Orkiestry Dętej „RYTM” Zembrzyce „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 000 zł.

 

Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 12 500 zł.

 

b. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1) oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” w Suchej Beskidzkiej „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 950 zł;

 

Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 4 950 zł.

 

c. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 12 500 zł:

1) oferta Beskidzkiego Klubu Karate w Suchej Beskidzkiej „Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate”; podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 000 zł,

 

2) oferta Klubu Sportowego „Klub Orlika Wilki” w Zawoi „Sportowe wakacje pod Babią Górą”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 3 000 zł,

 

3) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Highlanders Beskidy” w Suchej Beskidzkiej Rozwój, promocja i popularyzacja futbolu amerykańskiego poprzez udział drużyny UKS Highlanders Beskidy w rozgrywkach II Ligii PLFA w sezonie 2015, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 2 700 zł,

 

4) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „JASIEŃ”„Pływanie dla każdego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 800 zł,

 

5) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie „Skaczące marzenia nastolatków na maneżu – sposobem na zwiększenie aktywności sportowej młodzieży powiatu suskiego”, nie podpisano umowy,

 

6) oferta Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej „Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci w piłkę nożną”, nie podpisano umowy,

Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 12 500 zł.

  1. Promocji i ochrony zdrowia

Na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zaplanowano kwotę 5 000 zł:

Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły następujące oferty:

1) oferta Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie „Promocja honorowego krwiodawstwa poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu suskiego”, podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 000 zł, które zostały wykorzystane w 100%,

2) oferta ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie „Żyj aktywnie, zdrowo i wesoło” nie podpisano umowy,

3) oferta Beskidzkiej Spółdzielni Socjalnej w Suchej Beskidzkiej „Nasze zdrowie – ważna sprawa” nie podpisano umowy,

Łącznie na ogłoszony konkurs wpłynęło 13 ofert: 3 oferty na zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6 ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 1 oferta na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 3 oferty na zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Podpisano 9 odpowiednich umów. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100%. W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /poza konkursem/ nie została złożona żadna oferta

Szacunkowa ilość beneficjentów wszystkich zadań wyniosła ok. 2000 osób, jednak nie ma możliwości określenia pełnej ilości beneficjentów, zwłaszcza w przypadku zadania „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego” (z takich szlaków korzystają corocznie tysiące turystów).

  1. Pomocy Społecznej

W roku 2015 ogłaszano konkursy ofert w zakresie:

1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, oferta Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (S. Prezentek) z siedzibą w Krakowie, podpisano umowę na okres 3 lat. Wysokość środków w 2015 r. na realizację zadania - 1 000 000 zł, środki wykorzystano w 100 %. W DPS przebywa 50 osób.

2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych rodzin naturalnych, oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Krakowie, podpisano umowę na okres 3 lat. Wysokość środków w 2015 r. na realizację zadania – 260 360 zł - poziom wykorzystania 245 703,25 zł. Koszt uległ obniżeniu ze względu na zmianę sytuacji życiowej 2 dzieci. W placówce przebywa 8 dzieci.

3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, oferta Stowarzyszeniem Trzeźwości „Dom” z siedzibą w Jordanowie, podpisano umowę na okres 3 lat. Wysokość środków w 2015 r. na realizację zadania – 383 258 zł /dotacja z budżetu wojewody/, środki wykorzystano w 100 %. Pomoc skierowana jest do 30 osób.

 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 ogółem wykorzystano: 1 628 961,25 zł

 

 

Sporządzono w Wydziale Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich na podstawie danych zebranych z PCPR oraz Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:25.05.2016 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:10.05.2016
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak