DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. WITOSA,

ul. Spółdzielców 1 , 34-200 Sucha Beskidzka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zatrudnienie nastąpi z dniem 01.01.2011 r.


 

STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. WITOSA

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)


II. Zakres zadań:

  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;

  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3. dokonywanie wstępnej kontroli:

 • a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

 • znajomość przepisów podatkowych,

 • znajomość przepisów płacowych,

 • znajomość przepisów ZUS,

 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych VULCAN, płacowych "Płatnik";

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych,

 • asertywność, solidność, systematyczność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność kierowania zespołem ludzkim,


 IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys / CV,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument (uwierzytelniona kserokopia) poświadczający wykształcenie (dyplomlub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. kserokopia świadectw pracy,

 6. oświadczenie o niekaralności,

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych, oraz o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacji (uwierzytelnione kserokopie) i umiejętności np: uzyskane w wyniku dokształcania jak kursy, szkolenia, opinie i referencje,

 9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i przydatności do pełnienia funkcji głównego księgowego,

 10. uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej lub przesłać pocztą w terminie do dnia
14 grudnia 2010 roku do godz. 1000.

 

pod adresem: Zespół Szkół im. W. Witosa

ul. Spółdzielców 1

34-200 Sucha Beskidzka

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
w dniu 14 grudnia 2010 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (033) 874 23 79.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
oraz informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, a także na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. 


 

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Kwak

 
Sucha Beskidzka 25.11.2010 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko - Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:25.11.2010 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.11.2010
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:25.11.2010 14:22