Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 464.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 07.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej

Adres:

ul. płk. T. Semika 1

34-200 Sucha Beskidzka

 

1.1 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
  do zajmowania stanowiska nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej;

 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskała:

  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r
  poz. 168 z późn. zm.).

1.2. 1. Do konkursu może także przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1.1 ppkt 2), 5), 7) 9).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej;

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym;

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1721 z póź. zm.);

 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1379, z późn) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 , z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 13. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej”, w terminie
  14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Suchej Beskidzkiej, na adres:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5 b

34-200 Sucha Beskidzka

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Suskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, na adres podany na kopercie zawierającej ofertę.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2017 r.

 

Podstawy prawne:

- art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.);

- §1, §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.);

- art.32 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:09.02.2017 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:09.02.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak