STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

 • czas pracy-pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony *

 • miejsce wykonywania pracy: 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6 %

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiada wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym, minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

 6. posiada nieposzlakowaną opinię;

 7. posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym wraz  z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw;

 8. posiada dobrą znajomość programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, REJCEN.

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,

e) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. /Dz.U. z 2016 poz. 1034/,

 2. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,

 3. przygotowywanie pism oraz decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem czynności,

 4. wydawanie duplikatów aktów własności ziemi oraz protokołów przesłuchań stron i świadków przy uwłaszczeniach, przesyłanie akt uwłaszczeniowych do sądu oraz urzędów miast i gmin,

 5. przygotowanie korespondencji do wysyłki, zwłaszcza zawiadomień o zmianach w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków,

 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału lub Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,

 7. współdziałanie z komórkami własnej jednostki, współdziałanie z innymi instytucjami, urzędami.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 6. kwestionariusz osobowy,

 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 9. zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”
.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w terminie do dnia 15 marca 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Józef Bałos

Starosta Suski

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:02.03.2017 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:02.03.2017
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:02.03.2017 11:01