ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Suchej Beskidzkiej

 

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie: wyższe II stopnia

doświadczenie zawodowe: 10 letni staż pracy, w tym minimum 5 letni staż pracy w jednostkach samorządowych, w tym 3 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku pracy.

2. Kandydat musi spełniać warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych),

2) znajomość przepisów prawa oświatowego,

3) znajomość przepisów o pomocy społecznej,

4) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu powiatowego,

5) znajomość przepisów prawa pracy,

6) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

7) umiejętność kierowania zespołem, planowania i sprawnej organizacji pracy,

8) rzetelność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą finansową na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu suskiego tj.:

1) Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

2) Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

3) Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

4) Zespół Szkół im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim,

5) Zespół Szkół im H. Kołłątaja w Jordanowie,

6) Zespół Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

7) Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie,

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim,

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim,

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,

11) Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

12) Dom Pomocy Społecznej w Łętowni,

13) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

2. Zapewnienie wspólnej obsługi obejmuje zadania w zakresie finansowym:

a) wykonywanie obowiązków z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości,

b) obsługi płacowej,

c) prowadzenia obsługi bankowej i kasowej,

d) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych,

e) prowadzenie windykacji należności,

f) prowadzenie ewidencji składników majątkowych,

g) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV, list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

5) oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie, iż kandydata korzysta z pełni praw publicznych oraz ma zdolność do czynności prawnych,

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8) ewentualne referencje i opinie lub oświadczenie, iż kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu (ul. Kościelna 5b) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej”  w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.00.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kościelnej 5b – parter.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w biurze, praca przy komputerze.

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. Ponadto na każdym etapie postępowanie w sprawie naboru może zostać unieważnione bez konieczności podania przyczyny. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016.922)”.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:16.05.2017 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:16.05.2017
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:16.05.2017 14:53