STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

 • czas pracy: pełny etat ( 40 godzin tygodniowo), praca biurowa

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie wyższe, minimum trzyletni staż pracy w administracji samorządowej, lub instytucjach kultury;

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, KPA, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ponadto posiada znajomość problematyki związanej z procedurami pozyskiwania środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych m.in. (PROW, MRPO, EWT).

h) znajomość dwóch języków obcych w tym j. angielskiego w mowie i piśmie.

i) posiadanie prawa jazdy kat. B i samochodu.

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) posiadanie szkoleń i kusów z zakresu projektów i programów unijnych, promocji i kultury,

d) umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie zleconych im zadań.

2) udział w targach turystycznych i innych wydarzeniach promujących powiat i region oraz współpraca w ich przygotowaniu.

3) współpraca z gminami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie związanym z promocją powiatu i informacją turystyczną o powiecie i regionie.

4) umieszczanie na stronie internetowej starostwa artykułów z zakresu spraw prowadzonych przez wydział.

5) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

6) pomoc przy współorganizowaniu imprez kulturalnych na terenie powiatu.

7) pomoc przy współpracy z samorządowymi jednostkami kultury na terenie, stowarzyszeniami i szkołami i koordynacja tworzenia kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w danym roku na terenie powiatu.

8) prowadzenie spraw biurowych i korespondencji wydziałowej.

9) rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne wynikające z zadań powiatu.

10) koordynowanie przygotowania wniosków.

11) wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania wydziału.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:01.06.2017 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:01.06.2017
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:01.06.2017 08:12