DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

czas pracy:

 • pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosi poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, minimum 5 letni staż pracy w administracji,

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, przepisów z zakresu podatku od towarów i usług,

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,

e) umiejętność samodzielnego organizowania pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące analizowanie zmian w przepisach dotyczących Ustawy o podatku od towarów i usług i ich zastosowanie

 2. Zastosowanie przepisów o ustawie o Vat do prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania podatku Vat.

 3. Prowadzenie ewidencji rejestrów Vat zakupów i sprzedaży towarów i usług Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

 4. Kontrola faktur dotyczących zakupów i sprzedaży pod względem podatku Vat oraz przyporządkowanie i rozliczanie faktur do przysługującego odliczenia.

 5. Uzgodnienie rejestrów z ewidencją finansowo - księgową.

 6. Sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT-7 dla Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

 7. Ustalanie pre-współczynnika dla poszczególnych jednostek powiatu.

 8. Występowanie do Izby Skarbowej w razie konieczności o indywidualne interpretacje ustawy o Vat,

 9. Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych do zapłaty dowodów księgowych dla Starostwa Powiatowego i Powiatowego centrum usług Wspólnych

 10. Sporządzanie przelewów pochodnych od wynagrodzeń na podstawie deklaracji Starostwa Powiatowego i Powiatowego centrum usług Wspólnych

 11. Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej i cywilnej.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,

 • CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres PCUW, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w terminie do dnia 21 września 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do PCUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 3116550 lub (33) 33 3116551. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata, który w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

Małgorzata Mirocha

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:07.09.2017 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Mirocha
Data na dokumencie:07.09.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak