DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. archiwalno -kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • Podinspektor ds. archiwalno - kadrowych

 • czas pracy: pełny etat ( 40 godzin tygodniowo), praca biurowa

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosi poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie wyższe I-go lub II-go stopnia o specjalizacji Archiwistyka, minimum roczny staż pracy;

e) posiada nieposzlakowaną opinię;

f) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

i) posiada dobrą znajomość programów: Microsoft Word, Exel, podstawy programu kadrowo-płacowego „Płatnik”.

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) posiadanie zaświadczeń oraz certyfikatów z ukończonych szkoleń i kursów z zakresu obsługi kadrowo-płacowej i archiwalnej,

d) umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie archiwum zakładowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej, w szczególności:

a) sporządzenie i aktualizowanie aktów normatywnych dotyczących pracy i działalności archiwum zakładowego,

b) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

c) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji przejętej,

d) udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

e) inicjowanie brakowania przejętej dokumentacji, której minął termin przydatności,

f) udział w komisyjnym brakowaniu dokumentów i przekazaniu wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,

g) współpraca z właściwym Archiwum Państwowym,

h) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i przesyłanie go do właściwego Archiwum Państwowego,

i) koordynowanie spraw związanych z instrukcją kancelaryjną,

2. Sporządzanie sprawozdań do GUS i współpraca z instytucją.

3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, w tym:

a) przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,

b) nadzorowanie spraw dotyczących awansów, nagród jubileuszowych itp. pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

c) nadzór nad terminowością i przygotowywanie skierowań na badania lekarskie pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

d) sporządzenie list obecności pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,

e) rozliczanie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

f) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem obowiązującym w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych.

4) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego itp.

5) Wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania PCUW.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,

 • CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres PCUW, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora ds. archiwalno – kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w terminie do dnia 6 pździernika 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do PCUW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 3116550 lub (33) 33 3116551. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i w Suchej Beskidzkiej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. archiwalno -kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:22.09.2017 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Mirocha
Data na dokumencie:22.09.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak