STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

 • czas pracy-pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia oraz co najmniej dwu letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

h) posiada umiejętność obsługi urządzeń biurowych, dobrą znajomość programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, OSNOWY

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,

e) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) prowadzenie numerycznej bazy EGiB, GESUT, BDOT 500 w programie EWMAPA,

c) obsługa wydziału geodezji w zakresie informatycznym,

d) kosztorysowanie i naliczanie opłat za udostępniane dokumenty i przyjmowanie do zasobu PODGIK operatów technicznych,

e) prowadzenie bazy komputerowej, rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez naczelnika wydziału lub kierownika ośrodka,

g) współdziałanie z komórkami własnej jednostki, współdziałanie z innymi instytucjami, urzędami.
 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,

 • CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34- 200 Sucha Beskidzka. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm. )”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Geodezji - PODGIK w terminie do dnia 31 października 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 


 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.10.2017 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:18.10.2017
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:18.10.2017 12:22