Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXVI SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ

30 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2012 – 2016”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:23.11.2017
Data publikacji:23.11.2017 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż