Ogłoszenie

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Referat Gospodarki Mieniem w Suchej Beskidzkiej.

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

 • czas pracy-pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

w miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie wyższe o profilu gospodarka nieruchomościami lub zarządzanie w administracji publicznej oraz co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

 

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

d) dobra znajomość programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH XML.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,

 2. sporządzanie wniosków o wykreślenie w księgach wieczystych wpisów o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,

 3. prowadzenie spraw o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych, łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

 4. udzielanie w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny,

 5. prowadzenie postępowań mających na celu zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody,

 6. wydawanie zezwoleń na zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich,

 7. wydawanie zezwoleń na urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego,

 8. ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą,

 9. udzielanie w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

 10. przygotowywanie dokumentacji i składanie w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnianiu w księgach wieczystych ograniczonego prawa rzeczowego i prawa własności Skarbu Państwa przy postępowaniach wywłaszczeniowych,

 11. prowadzenie postępowań o ustalanie odszkodowania za szkody powstałe na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia na udostępnienie nieruchomości,

 12. orzekanie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, odmowie i umorzeniu postępowania,

 13. wydawanie decyzji w sprawie nabywania mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie,

 14. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobów,

 15. współdziałanie przy przekazywaniu informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa,

 16. przygotowywanie informacji do planów i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez naczelnika wydziału lub kierownika Referatu Gospodarki Mieniem,

 18. współdziałanie z komórkami własnej jednostki,

 19. współdziałanie z innymi instytucjami, urzędami itp.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm..) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w wydziale geodezji w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Referat Gospodarki Mieniem w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:30.11.2017 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:30.11.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak