UCHWAŁA NR 737.2017
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji

Na podstawie art. 19a ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr 0007/XXXVI/246/2017 Rady Powiatu Suskiegoz dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Odmawia się udzielenia dotacji na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej pt. „5 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”, określonego w ofercie złożonej w dniu 18 grudnia 2017 roku, przez Stowarzyszenie „Beskidzki Klub Karate” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ze względu na obecnie niedokończoną procedurę otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, który powiat realizuje w pierwszej kolejności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:10.01.2018 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:29.12.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak