Ogłoszenie

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor

czas pracy-pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,

 • miejsce wykonywania 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu marcu 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wykształcenie co najmniej wyższe o profilu/specjalności architektura oraz co najmniej trzy letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

h) obsługa urządzeń biurowych i komputera.

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,

c) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,

c) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

d) przygotowywanie wniosków o upoważnienie Starosty Suskiego do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

e) przygotowywanie postanowień o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

f) nakładanie w drodze decyzji obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

g) wydawanie decyzji:

- o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę,

- o zmianie lub uchyleniu decyzji,

- o zmianie pozwolenia na budowę w trybie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu pozwolenia na budowę,

- o wygaszeniu decyzji zezwalających na budowę,

- o uchyleniu decyzji zezwalającej na budowę w trybie art. 36a ust.2 ustawy Prawo Budowlane,

h) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

i) wnoszenie w drodze decyzji sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych,

j) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

k) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

l) nakładanie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w projekcie budowlanym,

ł) wykonywanie innych zadań i obowiązków wydziału wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń naczelnika wydziału, Starosty, uchwał Rady i Zarządu

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Architektury w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.


 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:10.04.2018 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:10.04.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak