Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
- Referat Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektorw Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor
 • czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony *
 • miejsce wykonywania: 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu maju 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach administracji   rządowej lub samorządowej,

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów  prawa w zakresie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

4. Wymagania dodatkowe :

a)  odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,                                                                                                                                                                                                                          

b)  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

d) dobra znajomość programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH XML. 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współpraca przy tworzeniu planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami  Skarbu Państwa,
 2. współpraca  przy tworzeniu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,
 3. współdziałanie w prowadzeniu ewidencji i inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa i  Powiatu,
 4. prowadzenie spraw dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem prawa dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w celach budowlanych i naliczanie opłat z tego tytułu,
 6. ustanawianie służebności drogowej i przesyłu na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu,
 7. przekazywanie informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych  z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa,
 8. przygotowywanie kart sprawy w zakresie oddania nieruchomości lub jej części przez jednostki organizacyjne w najem, dzierżawę albo użyczenie, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, a także uchwał w sprawie wyrażenia zgody, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata,
 9. przyjmowanie zawiadomień w zakresie oddania nieruchomości lub jej części przez państwowe jednostki organizacyjne w najem, dzierżawę albo użyczenie jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, a także wyrażenie zgody , jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony,
 10. ustanawianie prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu odpowiednio na rzecz państwowych i powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym zajętych pod drogi krajowe,
 11. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu  powiatowych i państwowych jednostek organizacyjnych,
 12. prowadzenie na wniosek jednostek organizacyjnych spraw z zakresu przejęcia nieruchomości lub ich części, zbędnych dotychczasowym zarządcom,
 13. przekazywanie prawa trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,  nieposiadającymi osobowości prawnej,
 14. prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz   postępowania dowodowego i wydania decyzji o zmianie wysokości opłaty,
 15. prowadzenie postępowania dotyczącego zmiany stawek procentowych od opłat  rocznych,
 16. stosowanie przysługujących bonifikat od opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu,
 17. przygotowywanie sprawozdań ze stosowanych ulg w spłacie należności z tytułu  gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 18. prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i postępowania dowodowego, wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty rocznej oraz składanie propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej, a także stosowanie przysługujących bonifikat od opłat rocznych,
 19. prowadzenie postępowań w zakresie zmiany stawek procentowych od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,
 20. ustalanie na wniosek stron innych terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego i trwałego zarządu,
 21. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie należności za nabycie tego prawa,
 22. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,
 23. wydawanie decyzji o pozbawieniu udzielonej przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd, bonifikaty jeżeli nastąpiła trwała zmiana celu wykorzystania nieruchomości lub nieruchomość została oddana w najem/dzierżawę,
 24. przygotowanie wykazów opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu   do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,
 25. prowadzenie programu użytkowanie wieczyste,
 26. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 27. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału lub Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem,
 28. współdziałanie z komórkami własnej jednostki,
 29. współdziałanie z innymi instytucjami, urzędami itp.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 •  kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 •  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przyul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Geodezji – Referat Gospodarki Mieniem w terminie do dnia  22 czerwca 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Starosta Suski, z siedzibą ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. Dane przetwarzane są w celu rekrutacjii zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury w późniejszym etapie rekrutacji.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane, a ich dokumenty aplikacyjne będą odbierane osobiście lub wysyłane pocztą.

W przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego  tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: adres e-mail: bip@powiatsuski.pl.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:07.06.2018 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:07.06.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak