OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR BIURA KONTROLI  
W STAROSTWIE POWIATOWYM  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

STAROSTA SUSKI
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor Biura Kontroli   w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

inspektor
czas pracy: pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony*
miejsce wykonywania: 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada wykształcenie wyższe;
e) posiada co najmniej 5 letni staż pracy w administracji;
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) posiada nieposzlakowaną opinię,
h) posiada znajomość przepisów  prawa w zakresie: funkcjonowania samorządu powiatowego
i administracji publicznej w tym: znajomość standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, wiedze  i doświadczenie z zakresu metodologii przeprowadzania kontroli;

4. Wymagania dodatkowe:
sumienność, systematyczność, terminowość, bezstronność, samodzielność, komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność: planowania
i organizacji pracy, stosowania odpowiednich przepisów, pracy w zespole, dobrą znajomość obsługi komputera m.in. w zakresie MS Office (Word, Exel), internetu, poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, w tym:
    - sporządzanie zestawień celów i zadań komórek i jednostek organizacyjnych,
    - prowadzenie rejestru ryzyka,
    - sporządzanie sprawozdań z zarządzania ryzykiem i realizacji celów,
    - przeprowadzanie analizy ankiet samooceny,
    - opracowywanie projektów, instrukcji i regulaminów w zakresie kontroli zarządczej,
    - udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanych procesów kontroli zarządczej
        i sporządzanej dokumentacji,
    - monitorowanie wewnętrznych systemów kontroli zarządczej.
b) prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Suski organizacjom       
pozarządowym, które zlecono do realizacji i na które udzielono dotacji ze środków publicznych.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
  • oświadczenie o stanie zdrowia

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na inspektora Biura Kontroli w terminie do dnia  24 września 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Załącznik:
1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor Biura Kontroli w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:10.09.2018 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:10.09.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak