OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ROZWOJU
I DRÓG W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

STAROSTA SUSKI
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor  ds. drogownictwa w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:
podinspektor,
 czas pracy-pełny etat ( 40 godzin tygodniowo),
rodzaj umowy - umowa o pracę na czas nieokreślony*,
miejsce wykonywania  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b,
2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6%
3. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska);  
e) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w  pracy w administracji samorządowej lub służbie cywilnej;
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) posiada nieposzlakowaną opinię,
h) posiada znajomość przepisów  prawa w zakresie: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa wodnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym wraz
z aktami wykonawczymi  do ww. ustaw,
i) obsługa urządzeń biurowych i komputera.
4. Wymagania dodatkowe: sumienność, systematyczność, terminowość, bezstronność, samodzielność, komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność: planowania i organizacji pracy, pracy w zespole, stosowania odpowiednich przepisów, pracy
w zespole, dobrą znajomość obsługi komputera m.in. w zakresie MS Office (Word, Exel), internetu, poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przygotowanie materiałów wyjściowych do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie dokumentów formalno- prawnych opracowanych przez Referat dokumentacji projektowych,
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów i realizacją drogowej dokumentacji projektowej,
 • Uzyskiwanie we właściwych urzędach uzgodnień, decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych dla dokumentacji opracowywanych przez RDP,
 • Pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie budowli drogowych do eksploatacji.
 • Współpraca przy opiniowaniu projektów dotyczących inwestycji drogowych i kubaturowych w zakresie odwodnienia,
 • Wykonywanie objazdów i kontroli dróg powiatowych w zakresie funkcjonowania urządzeń odwodnieniowych( kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty drogowe, zjazdy indywidualne),
 • Koordynacja pracy sekcji technicznej w zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń wynikających z uszkodzeń odwodnienia dróg powiatowych,
 • Współpraca z odpowiednimi organami w zakresie samowolnego odprowadzania wód lub ścieków do drogowych urządzeń odwadniających,
 • Przygotowanie dokumentacji w przypadku stwierdzenia samowolnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków przez osoby trzecie do drogowych urządzeń odwadniających, Współpraca z administratorami cieków wodnych zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości dróg powiatowych.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o stanie zdrowia.


Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w terminie do dnia  12 października 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku
z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.


Załącznik:
Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STAROSTA SUSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:28.09.2018 07:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:27.09.2018
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:28.09.2018 07:24