OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR  W  WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ROZWOJU I DRÓG
STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

STAROSTA SUSKI
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor  w  Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg  Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:
podinspektor,
czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo),
rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*,
miejsce wykonywania:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b,
praca biurowa,
2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych  w jednostce wynosił poniżej 6%
3. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiada wykształcenie  wyższe  kierunek geodezja lub gospodarka nieruchomościami oraz co najmniej trzy
letni  staż pracy  w jednostkach samorządu terytorialnego lub służbie cywilnej,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) posiada nieposzlakowaną opinię,
g) posiada znajomość przepisów  prawa w zakresie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
o drogach publicznych,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
h) obsługa urządzeń biurowych i komputera.
4. Wymagania dodatkowe :
a)  odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,                                                                                                                                                                                                                                            
b)  dobra znajomość programów: Microsoft Word, Exel,
c)  umiejętność samodzielnego organizowania pracy,  
d) łatwość komunikowania się, umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzeniem spraw geodezyjno-prawnych i kartograficznych, dotyczących kompletowania części załączników do wymaganej dokumentacji do składania wniosków do Wojewody w celu uzyskania ostatecznej decyzji będącej podstawą do ujawnienia własności pasa drogowego w księdze wieczystej,
 • Analizą istniejących materiałów geodezyjno-prawnych,
 • Przygotowaniem części materiałów geodezyjno-prawnych do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • Ustalaniem w terenie miejsc stabilizacji znaków geodezyjnych z innymi jednostkami wykonawstwa geodezyjnego,
 • Udziałem w komisjach i wizjach terenowych na wniosek i we współpracy z innymi komórkami, w tym w sprawach ustalenia powierzchni zajęcia pasa drogowego w sprawach spornych,
 • Udziałem w komisjach geodezyjnych dotyczących pomiarów w sąsiedztwie pasów drogowych dróg powiatowych (w tym rozgraniczenia),
 • Prowadzenie spraw związanych z powiatyzacją gruntów zajętych pod drogi powiatowe.


6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o stanie zdrowia.


Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisku: podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w terminie do dnia   12 października 2018 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.


Załącznik:
Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STAROSTA SUSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:28.09.2018 07:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:27.09.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak