OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR  W  WYDZIALE  GEODEZJI KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM
- REFERAT POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  STAROSTWA POWIATOWEGO   W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

 

STAROSTA SUSKI

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej


1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • podinspektor
 • czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
 • miejsce wykonywania pracy:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu październiku 2018 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie minimum średnie zawodowe o kierunku geodezja i kartografii oraz co najmniej dwu letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
 • obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość programów geodezyjnych: EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, OSNOWY.

4. Wymagania dodatkowe :

a)      odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,                                                                                                                                                                                                                                            
b)      umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c)      dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,
e)      umiejętność samodzielnego organizowania pracy,  

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
 • kosztorysowanie i naliczanie opłat za udostępniane dokumenty do zgłoszeń geodezyjnych,
 • wystawianie licencji,
 • prowadzenie bazy komputerowej, rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału lub Kierownika Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • współdziałanie z komórkami własnej jednostki,
 • współdziałanie z innymi instytucjami, urzędami itp.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
 • w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • oświadczenie o stanie zdrowia.

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „ dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Geodezji - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 ” w terminie do dnia 22 listopada 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.


Załączniki:

 • Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:08.11.2018 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:08.11.2018
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:08.11.2018 13:56