Uchwała Nr 951.2018

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 06.11.2018r.

 

w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej.

 

Na podstawie art 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 2 i § 6 uchwały Nr 007/VIII/51/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określania zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego jednostek podległych, Zarząd12 Powiatu Suskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na rozratowanie Panu MS należności w kwocie 3 303zł słownie (trzy tysiące trzy złote wraz z odsetkami w kwocie 209,78 złote (słownie dwieście dziewięć zł . 78/100) na 18 rat miesięcznych począwszy od miesiąca grudnia 2018r.

  2. Zobowiązuje się Pana MS do miesięcznego regulowania należności na rachunek bankowy Powiatu Suskiego na nr konta : 15 2030 0045 1110 0000 0161 7310, aż do całkowitej jej spłaty.

  3. Warunki spłaty zadłużenia wraz z określeniem wielkości miesięcznych rat określone zostaną w odrębnej umowie , zawartej pomiędzy Powiatem Suskim reprezentowanym przez Starostę suskiego mgr Józefa Bałosa a Panem MS

  4. Termin płatności ustala się na 15 dzień każdego miesiąca za dany miesiąc. Za dzień spłaty uważany będzie dzień, w którym cała należna kwota wpłynie na rachunek Powiatu Suskiego o którym mowa w ust. 2.

  5. W razie opóźnienia płatności chociażby jednej raty, cała należność stanie się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i ustalenia niniejszej uchwały o rozłożeniu na raty przestaną obowiązywać.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Suskiego

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.11.2018 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:06.11.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak