Decyzja Starosty Suskiego nr 57/19 znak WA.6740.1.526.2017.AWS zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna: budynku głównego zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynku portierni, suszarni kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej, wolnostojącej linii do cięcia bali, ekranów akustycznych, sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energii elektrycznej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej studni, zbiorni-ków p.poż, dwóch oczek wodnych, budowa parkingów i dróg manewrowych, instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia na działkach ewid. nr: 1647, 1648, 1650/2 – obręb Jordanów.

WA.6740.1.526.2017.AWS                                                                                     

I N F O R M A C J A


Zgodnie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353 ze zmianami) informuję, że w dniu 22.01.2019 została wydana decyzja Starosty Suskiego nr 57/19 znak WA.6740.1.526.2017.AWS zatwierdzająca projekt  budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna: budynku głównego zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynku portierni, suszarni kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej, wolnostojącej linii do cięcia bali, ekranów akustycznych, sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energii elektrycznej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej studni, zbiorni-ków p.poż, dwóch oczek wodnych, budowa parkingów i dróg manewrowych, instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia na działkach ewid. nr: 1647, 1648, 1650/2 – obręb Jordanów, która dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      W ciągu 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej można zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury,  Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b (pokój nr 106 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek-piątek 7.00 do 15.00).

 

Marian Kaleta

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej

 

otrzymują:
z prośbą o powiadomienie, że niniejsza informacja została podana do publicznej wiadamości na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej w Suchej Beskidzkiej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miasta Jordanów na okres 14 dni. Proszę o odesłanie informacji po upływie w/w terminu.

1.     Urząd Miasta Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów, 2x informacja
2.     a/a

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Starosty Suskiego nr 57/19 znak WA.6740.1.526.2017.AWS zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna: budynku głównego zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynku portierni, suszarni kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej, wolnostojącej linii do cięcia bali, ekranów akustycznych, sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energii elektrycznej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej studni, zbiorni-ków p.poż, dwóch oczek wodnych, budowa parkingów i dróg manewrowych, instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia na działkach ewid. nr: 1647, 1648, 1650/2 – obręb Jordanów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Marian Kaleta
Data na dokumencie:23.01.2019
Data publikacji:25.01.2019 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż