OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR  W  WYDZIALE  KOMUNIKACJI i TRANSPORTU  STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

 

STAROSTA SUSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:
podinspektor
czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
miejsce wykonywania pracy:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu luty 2019 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja oraz co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada znajomość przepisów prawa w zakresie:  Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
 • obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość programów: Windows, Exel, Word.

4. Wymagania dodatkowe :

a)      odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,
b)     rzetelność, staranność, efektywność,                                                                                                                                                                                                                                           
c)      umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,      
e)      umiejętność samodzielnego organizowania pracy,  

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków wraz załącznikami w sprawach rejestracji pojazdów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji pojazdów,
 • rejestrowanie pojazdów w postępowaniu administracyjnym,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania,
 • kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne,
 • wydawanie decyzji na nadanie i nabicie cech identyfikacyjnych pojazdów w przypadkach określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym,
 • wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych
 • wydawanie na żądanie strony zaświadczeń z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów,
 • przyjmowanie opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej,
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Systemie Pojazd zintegrowanym z SI CEPIK,
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez naczelnika wydziału.


6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • oświadczenie o stanie zdrowia.


Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „  dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.” w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Załącznik:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowychJózef Bałos

Starosta Suski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:21.03.2019 08:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:20.03.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:21.03.2019 08:21