OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR  W  WYDZIALE  ORGANIZACYJNYM  STAROSTWA POWIATOWEGO   W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

 

STAROSTA SUSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:
podinspektor
czas pracy - pełny etat (40 godzin tygodniowo)
rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
miejsce wykonywania pracy:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:
w miesiącu luty 2019 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw
 • posiada znajomość i umiejętność stosowania przepisów rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,
 • obsługa urządzeń biurowych.


4. Wymagania dodatkowe :

a)      odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, asertywność, zdyscyplinowanie,    
b)     kultura osobista, łatwość  nawiązywania kontaktu,                                                                                                                                                                                                                                        
c)      dobra znajomość programów: Microsoft word, exel,
e)      umiejętność samodzielnego organizowania pracy,  

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   otwieranie budynku i punktu informacyjnego,
b)   prowadzenie Dziennika Podawczego i Punktu Informacyjnego w budynku Starostwa,
c)   udzielanie informacji dotyczących:
         - trybu załatwiania spraw w Starostwie;
         - lokalizacji, zakresu działania i kompetencji biur w Starostwie,
         - funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych, instytucji, urzędów,      
           zakładów i innych organizacji na terenie powiatu,
d)   rejestrowanie i dystrybucja korespondencji przychodzącej na poszczególne wydziały,
e)   pomoc w pracy sekretariatu,
f)   pomoc przy przygotowaniu i organizacji urzędowych spotkań i konferencji,
g)   prowadzenie rejestru wypożyczanych elektronarzędzi,
h)   rejestr pobieranych i oddawanych kluczy,
 i)   wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
 • w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • oświadczenie o stanie zdrowia.


Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „  dotyczy naboru na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.


Załącznik:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:21.03.2019 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:20.03.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak