DYREKTOR DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH NR 2 W SIDZINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

  1. Wymagania niezbędne:

   1. wykształcenie wyższe (w tym licencjackie): kierunek - ekonomia, administracja, zarządzanie

   2. orientacja w przepisach kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, zasadach prowadzenia księgowości budżetowej, zagadnieniach prawa oświatowego, rozporządzeniach i ustawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

   3. znajomość programów Płace Optivum, Arkusz Optivum, Płatnik, Pefron, SIO


  1. Wymagania dodatkowe:

   1. odpowiedzialność, staranność, komunikatywność, samodzielność

   2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. poszukiwanie przyszłych odbiorców i zawieranie umów ze szkołami dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

 2. prowadzenie korespondencji, opracowywanie dokumentów i ich ewidencja,

 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów

 4. prowadzenie płac pracowników w programie Płace Optivum

 5. sporządzanie raportów do ZUS, Pefron, GUS

 6. sporządzanie arkusza organizacyjnego i zestawień do SIO

 7. prowadzenie kancelarii placówki zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 8. prowadzenie dokumentacji wychowanków

 9. wykonywanie innych czynności zleconych i powierzonych przez Dyrektora


  1. Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny;

   2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

   3. oryginał kwestionariusza osobowego;

   4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

   5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

   6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

   7. oświadczenie o niekaralności;

   8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

   5. Warunki pracy

 1. miejsce pracy: Dom Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie

 2. pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony

   6.Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiści lub przesłać w terminie do dnia 15.07.2011r na adres: Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie, 34- 236 Sidzina 602 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie.

   7. Dokumenty, które wpłyną do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  18 26 73 190

   8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie

 

Maciej Zimoń

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych

w Sidzine

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:01.07.2011 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maciej Zimoń
Data na dokumencie:01.07.2011
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:01.07.2011 10:58