OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

MŁODSZY INFORMATYK W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

 

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • młodszy informatyk

 • czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*

 • miejsce wykonywania pracy: 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu lipiec 2019 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiada wykształcenie wyższe o kierunku informatyka oraz co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. posiada nieposzlakowaną opinię,

 7. posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 8. znajomość architektury komputerów klasy PC (umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracji sprzętu biurowego)

 9. Znajomość konfiguracji systemów operacyjnych rodziny Windows oraz Linux RedHat/CentOS

 10. Znajomość administracji systemów RedHat, CentOS, Debian

 11. Znajomość administracji środowiskami wirtualnymi VMWare, Hyper-V

 12. Umiejętność zarządzania usługami katalogowymi Microsoft Active Directory,

 13. Znajomość administracji bazami danych MSSQL i Firebird

 14. Umiejętność zarządzania sieciami LAN, WAN oraz VPN, znajomość zagadnień komunikacji sieciowej IPv4 i IPv6

 15. Podstawowa znajomość PHP i baz MySQL

 16. Znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych przełączników, routerów, urządzeń UTM

 17. Znajomość administracji bazami danych MSSQL i Firebird

4. Wymagania dodatkowe :

a) odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) rzetelność, staranność,

c) umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

d) znajomość oprogramowania Axence, Xopero, konfiguracji oprogramowania GEOBIT,

e) znajomość systemów monitoringu wizyjnego.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej urzędu

 2. Zabezpieczenie prawidłowego i sprawnego działania systemu informatycznego urzędu, utrzymanie ciągłości pracy

 3. Opieka nad oprogramowaniem niezbędnym do pracy Urzędu

 4. Realizacja zagadnień związanych z elektroniczną administracją

 5. Zarządzanie środowiskiem wirtualnym oraz Active Directory

 6. Zarządzanie plikami i bazami danych w środowisku Windows i Linux

 7. Zarządzanie systemami w środowisku wirtualnym

 8. Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej

 9. Zabezpieczenie sieci komputerowej urzędu

 10. Helpdesk i wsparcie użytkowników końcowych, obsługa zgłoszeń serwisowych

 11. Zarządzanie, aktualizacja i konfiguracja stacji roboczych działających w systemach Windows za pomocą oprogramowania Axence, Xopero, Qnap oraz GPO

 12. Diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych i programowych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych,

 13. Administracja i aktualizacja stron WWW i Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

 14. Administracja systemami teleinformatycznymi i bazami danych Microsoft SQL, Firebird, Oracle

 15. Administrowanie siecią infokiosków na terenie Powiatu Suskiego

 16. Bieżące dostosowywanie sieci komputerowej oraz procedur do wymogów Polityki Bezpieczeństwa oraz KRI

 17. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 6. kwestionariusz osobowy,

 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 9. oświadczenie o stanie zdrowia.

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „ dotyczy naboru na młodszego informatyka w Wydziale Organizacyjnym.” w terminie do dnia 2 września 2019 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

 

Załącznik:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Suski, u. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka dalej zwany „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl

Administrator informuje, iż:

     3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

    4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1)  art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:

 1. art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08),

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub

2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa (zgodnie z art. 21 RODO) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda

 

 

 

 

………………………….., dnia ………………… r.

Starosta Suski,

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

(administrator danych)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w CV/formularzu zgłoszeniowym:

CEL PRZETWARZANIA

TAK

NIE

PODPIS

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

 

 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

 • niniejsza zgoda obowiązywać będzie przez cały okres rekrutacji oraz przez okres 2 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na potrzeby której zgoda została wyrażona,

 • niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

………………………………………………………………….
(podpis)

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:19.08.2019 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:19.08.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak