OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR  W  WYDZIALE  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU  STAROSTWA POWIATOWEGO    W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

  • podinspektor
  • czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
  • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
  • miejsce wykonywania pracy:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

  • w miesiącu październiku 2019 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: O kierujących pojazdami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,

h) obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość programów: Windows, Exel, Word.

4. Wymagania dodatkowe :

a)   odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,

b) rzetelność, staranność, efektywność,                                                                                                                                                                                                                                           

c)   umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,  

e)  umiejętność samodzielnego organizowania pracy,  

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wydawanie profilu kierowcy,

b) wydawanie praw jazdy,

c) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywracaniu uprawnień,

d) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie psychologiczne,

e) wydawanie decyzji w razie utraty kwalifikacji,

f) wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień ,

g) wydawanie skierowań i zaświadczeń w sprawie egzaminów kontrolnych,

h) prowadzenie ewidencji wydanych praw jazdy,

i) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,

j) zawiadamianie o wykonaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

k) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

l) wydawanie zaświadczeń i decyzji na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

m) przesyłanie drogą elektroniczną akt osób bez uprawnień do WORD,

n) potwierdzanie autentyczności dokumentów wydanych za granicą,

o) wydawanie decyzji i skierowań na kursy reedukacyjne,

p) prowadzenie składnicy akt podręcznych,

q) wykonywanie innych zadań zleconych przez naczelnika wydziału,

r) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

f) kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  w pełni z praw publicznych,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

i) oświadczenie o stanie zdrowia.

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „ dotyczy naboru na podinspektora do Wydziału Komunikacji i Transportu ” w terminie do dnia 2 grudnia  2019 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

 

Załącznik:

Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.11.2019 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:18.11.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak