OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

STARSZY SPECJALISTA  ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY  PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM     W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

STAROSTA SUSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –  Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w  Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:

 • Starszy specjalista ds. BHP
 • czas pracy – 1/8 etatu ( 5 godzin tygodniowo)
 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
 • miejsce wykonywania pracy:  34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu grudniu 2019 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w ww. kierunku oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. posiada nieposzlakowaną opinię,
 7. posiada znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i p. pożarowych,
 8. obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość programów: Windows, Exel, Word+

4. Wymagania dodatkowe :

 1. odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, zdyscyplinowanie,
 2. rzetelność, staranność, efektywność,                                                                                                                                                                                                                                         
 3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,  
 4. umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie  pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno–organizacyjnych  zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń, mających wpływ na warunki pracy  i  bezpieczeństwo pracowników,
 6. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych i nowo wprowadzanych procesach pracy,
 7. opracowywanie projektów zakładowych regulaminów, zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków,
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby a także przechowywanie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 10. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą,
 11. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach na których  występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 12. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji nowo zatrudnionych pracowników,   
 13. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z  odrębnymi przepisami do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed czynnikami lub warunkami,
 14. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,a  w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 15. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  w pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,  34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem: „  dotyczy naboru na  stanowisko starszego specjalisty ds. BHP” w terminie do dnia 04.02.2020 roku.  Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

Załącznik:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:21.01.2020 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:21.01.2020
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:21.01.2020 12:28