OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
POD NAZWĄ: KRYTA PŁYWALNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

Zarząd Powiatu Suskiego

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego pn.: Kryta Pływalnia  w Suchej Beskidzkiej

  1. Nazwa i adres jednostki:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, adres: 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1.

  1. Stanowisko, czas pracy, rodzaj umowy, miejsce:
  • Dyrektor
  • czas pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo)
  • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony*
  • miejsce wykonywania pracy: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,   34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1.

2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

  • w miesiącu październiku  2020 roku wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%

3. Wymagania niezbędne:

Na stanowisko Dyrektora może aplikować osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wykształcenie wyższe, (techniczne, ekonomiczne, prawnicze) umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku dyrektora samorządowego zakładu budżetowego Kryta Pływalnia,

e) posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

f) posiada nieposzlakowaną opinię,

g) posiada znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

h) posiada umiejętność obsługi pakietu programów biurowych m.in. MS Office, poczty elektronicznej, obsługi urządzeń biurowych, internetu.

4. Wymagania dodatkowe :

1. samodzielność w organizacji pracy, zdolność zarządzania zespołem,
2. zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, sumienność i staranność,

3. umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikowania się z otoczeniem, radzenie sobie ze stresem.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizacja i kierowanie całokształtem działalności Krytej Pływalni i reprezentowanie zakładu na zewnątrz;

b) wykonywanie zadań w zakresie współdziałania z organami powiatu;

c)  prowadzenie polityki kadrowej w jednostce i podejmowanie decyzji personalnych;

d) nadzór nad gospodarką finansową zakładu budżetowego w tym realizacja planu dochodów
i wydatków zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem finansowym Krytej Pływalni;

e) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;

f) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu suskiego, zarządu powiatu oraz wynikające ze statutu i regulaminu organizacyjnego Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

f) kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  w pełni z praw publicznych,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Jeśli kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy     o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście na dzienniku podawczym mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy   ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka lub wysłać pocztą na adres starostwa, z dopiskiem:„dotyczy naboru na Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej” w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-33) 875-78-64.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej selekcji z powodu niespełnienia wymagań formalnych, zostaną o tym powiadomieni pisemnie. Dokumenty aplikacyjne tych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane pocztą.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

* W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę  zawarta będzie na okres trwania służby przygotowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego pn.: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:16.11.2020 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.11.2020
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:16.11.2020 12:32