Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu
VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 29 października 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 •  zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (5 uchwał), 
 •  zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (6 uchwał),
 •  zmiany uchwały nr 472.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej,
 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2020 roku w kategorii uczeń,
 •  udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej (dot. projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR),
 • przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 r.
 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowiei punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu suskiego w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej drewna z wycinki,
 • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027”,
 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje: 

 •  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z unieszkodliwianiem, transportem i demontażem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę przewiązki między budynkiem nr 1 i nr 2 Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
 •  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę budynku administracyjno- socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych Domu Pomocy Społecznej w Łętowni wraz z instalacjami wew., utwardzeniem terenu i miejsc parkingowych, przebudową kolidującego odcinka wodociągu oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórką i budową przyłącza energetycznego.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z serwisem zastępczym 3007 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego w roku 2021 wraz z dostawą niezbędnych części do serwisowania w ramach projektu „Program zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru natura 2000, Powiatu Suskiego”.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 29 października 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:04.12.2020 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:03.12.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak