Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 25 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok (5 uchwał),

 • określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski,

 • współorganizacji przez powiat suski „XII Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemiecko i Anglojęzycznej”,

 • współorganizacji przez powiat suski „Powiatowego Konkursu Poetyckiego – Nienazwane uczucia”,

 • uchylenia uchwały nr 546.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok,

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020,

 • zmiany uchwały nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu  pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów –SPR,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • upoważnienia do dokonania czynności polegających na zaciąganiu kredytów  i pożyczek.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu (odnowy nawierzchni) odcinka drogi powiatowej nr 1715 K w Makowie Podhalańskim.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami/.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 25 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.03.2021 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:25.03.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak