Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  - inspektora ds. płac
praca dla jednej osoby w wymiarze ¼ etatu


1.Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku płacowym,
lub wykształcenie średnie i co najmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku płacowym,
b) znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy,
c) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
d)  znajomość przepisów dot. wynagrodzeń (obowiązki wobec ZUS, US)
e)  obsługa programu komputerowego PŁATNIK oraz programów płacowych

2. Wymagania dodatkowe:
a)  komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
b)  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu, 
c)   wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Naliczanie pracownikom na podstawie odpowiednich dokumentów określonych przepisami wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu (kart wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych)

2. Sporządzanie list płac, dokonywanie obowiązujących potrąceń pochodnych od wynagrodzeń i innych wynikających z odpowiednich dokumentów podpisanych przez pracowników(PZU, FŚS, PKZP, itp.) oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń na ROR pracownikom, którzy takie rachunki posiadają, a pochodnych do wynagrodzeń terminowo na odpowiednie konta bankowe.

3. Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń i terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego i ZUS.

4. Wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.

5. Sporządzanie w odpowiednim terminie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek i ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne.

6. Sporządzanie sprawozdań statycznych Z- 03 i Z- 06 oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do ich sporządzania.

4. Warunki pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
b) Miejsce: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Mickiewicza 31, Sucha Beskidzka

c) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie mają doświadczenia w administracji samorządowej.

5. Wymagane dokumenty:

a) podanie o pracę
b)  życiorys (CV) z krótkim opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych (oraz numerem telefonu do kontaktu)
c)  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d)   dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
e)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe,
f)   kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

g) zaświadczenia o stanie zdrowia,
h) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zmn. oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

6. Informacje dodatkowe:
1) Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31, pok. 1-dziennik podawczy lub drogą pocztową w terminie do  07.10.2011r.
2) Dokumenty, które wpłyną do OIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (33) 874 21 01.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, na stronie Internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OIK.


Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Suchej Beskidzkiej

mgr Joanna Dyrcz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.09.2011 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Dyrcz
Data na dokumencie:26.09.2011
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:26.09.2011 10:39