Ogłoszenie Starosty Suskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomości

 

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako:

 

- działka ewidencyjna nr 2050 o pow. 0,4527 ha, położonej w Hucisku, gmina Stryszawa.

 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we władaniu samoistnym Gminy Stryszawa, zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o prawie własności.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca TAURON Dystrybucja S.A. wystąpił o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie w ziemi dwóch torów linii 110 kV relacji Jeleśnia - Sucha Beskidzka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

 

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hucisku, ozn. jako działka ewid. nr 2050 o pow. 0,4527 ha.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.06.2021 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:17.06.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak