W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 •  zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (7 uchwał),  
 •  zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (8 uchwał),
 •  przystąpienia do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2020-2030”,
 • zmiany uchwały nr 421.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
 • powołania komisji stypendialnej w ramach projektów „wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 •  powołania komisji stypendialnej w ramach projektów „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 • przyjęcia regulaminu komisji stypendialnej powołanej w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 •  zatrudnienia i wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021,
 •  ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 19 lipca 2021 r.
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej (dot. programu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół  i Placówek Oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A),
 •  wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pracowni nr 6 z dotychczasowym podmiotem,
 •  współorganizacji przez powiat suski imprezy „58. Tydzień Kultury Beskidzkiej”,
 • powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 •  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim (do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem  i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy),
 •  przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 •  cofnięcia pełnomocnictwa dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 •  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 •  współorganizacji przez powiat suski imprezy „IX Bieg Górski&Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura”,
 •  współorganizacji przez powiat suski imprezy „XII Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego”,
 •  wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu portierni i wejścia do budynku wraz z modernizacją tablicy głównej rozdzielni prądu oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni cukierni na pralnię w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 •  nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski, w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 oraz    określenia zasad użyczenia tego sprzętu dla uczniów i nauczycieli wskazanych w uchwale szkół,
 • nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego,
 •  wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej pierwszej umowy najmu sali lekcyjnej nr 25 z nowym podmiotem,
 •  ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego,
 •  wyrażenia zgody na adaptację części korytarza na pokój nauczycielski w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu bocznym do budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 •  wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. nr 3669/6, położoną w Jordanowie, objętą Księgą Wieczystą Nr KR1B/00011556/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, w celu realizacji zadania: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn160/90/63 PE100-RC wraz z przyłączami w Jordanowie od Łętowni (II etap),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pokojów w internacie z dotychczasowym podmiotem,
 •  współorganizacji przez powiat suski Obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „XXIV Święto Zabawki Ludowej”,
 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „XXXVII Babiogórska Jesień”,
 •  wprowadzenia zmian do uchwały nr 676.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok,
 •  przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku hali sportowej z dotychczasowym najemcą,
 •  wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 10 m² z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 121,10 m² z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 382 m² z dotychczasowym podmiotem,
 • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
 •  zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na adaptację sześciu pomieszczeń znajdujących się w budynku „BG” w Zespole Szkół im. W. Witosa,
 •  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu suskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2021 r.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje: 

 •  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska sportowego wraz z urządzeniami i wyposażeniem przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 •  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę dp nr 1700 K w Pewelce.
 •  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowa dp nr 1690 K w Grzechyni.
 •  Wytypował następujące zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

a/ wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów powiatowych (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie) oraz poprawy efektywności energetycznej Domu Wczasów Dziecięcych poprzez m.in. termomodernizację budynku ścian, stropów, wymiany stolarki okiennej, wymiany istniejącego kotła węglowego na nowoczesny olejowy, wykonanie instalacji solarnej do przygotowania cwu, wymianę pokryci dachowego,

b/ modernizacja dp nr 1668 K w Naprawie, 1683 K w Jordanowie i Toporzysku oraz 1686 K w Łętowni,

c/ modernizacja dp nr 1697 K w Lachowicach, 1688 K w Wieprzcu i Żarnówce, 1705 K w Marcówce, 1690 K w Zawoi oraz 1691 K w Juszczynie.

 •  Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodęna zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 24 czerwca 2021 r. do 1 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:07.09.2021 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:02.09.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak