Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 2 września 2021 r. do 29 września 2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 •  zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (4 uchwały),  
 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (5 uchwał),
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność powiatu suskiego - systemu monitoringu instalacji solarnych w tym urządzeń będących jego integralną częścią,
 • zaopiniowania „programu ochrony  środowiska dla gminy Budzów na lata 2021-2030”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą,
 • przekazania nieodpłatnie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyposażenia Punktu Sczepień Powszechnych utworzonego w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, w związku z wykonywaniem szczepień przeciw COVID – 19,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 98,36 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika Wydziału Edukacji (dot. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”),
 • uchylenia uchwały nr 192.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • uchylenia uchwały nr 193.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
 • zmiany uchwały nr 683.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego,
 • przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu suskiego w celu opracowania strategii rozwoju pn.: „program rozwoju powiatu suskiego na lata 2021-2030.Powiat Suski 2030”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „XX Powiatowy Hubertus”,
 • przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2020,
 • ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2022 roku,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2022 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje: 

 •  Wyraził zgodę na wykonanie robót zabezpieczających przepustu i korpusu DP 1715 K ul. Za Wodą w Makowie Podhalańskim.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie postępowania w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp na unieszkodliwianie, transport odpadów zawierających azbest od mieszkańców powiatu suskiego.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji geodezyjno- prawnej w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 2 września 2021 r. do 29 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:04.10.2021 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.09.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak