Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.


Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu suskiego.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,

  2. imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon),

  3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,

  4. krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne do pracy w Komisji,

  5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19 lub przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19) w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).


Formularze zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata są dostępne na stronie internetowej powiatu suskiego www.powiatsuski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl).


Komisja, w których skład wchodzi m.in. maksymalnie 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, oceniała będzie oferty w następujących zakresach:

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

  3. turystyka i krajoznawstwo.


Ostatecznego wyboru składu Komisji dokona Zarząd Powiatu Suskiego.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.


W sprawie udziału w pracach komisji należy kontaktować się z Wydziałem Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 875 79 40).

Starosta Suski

Tadeusz GancarzFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA


do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwaNazwa i adres organizacji, zgłaszającej kandydata:

…………………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................


Imię i nazwisko kandydata:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………..........................Adres, adres e-mail, telefon kontaktowy kandydata:

…………………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………………………


Opis rodzaju i zakresu działalności organizacji, zgłaszającej kandydata:


…………………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………………………………..........................


Krótka informacja prezentująca kandydata, określająca kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Komisji:


…………………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

...…………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………….......


…………………………………………………………………………………………………..
... ................................................................

pieczątka i czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania organizacji


OŚWIADCZENIE KANDYDATA


  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz udział w pracach Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.


  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z członkowstwem w komisji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

.................................................. ..................................................

miejscowość, data czytelny podpis kandydata


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.12.2011
Data publikacji:16.12.2011 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż