INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM

­

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Wnioski należy składać w sekretariacie starostwa. Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce Wydział Geodezji. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD, DVD). Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls, PDF, jpg, dgn, dwg, dxf, SWDE.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1 w/w rozporządzenia, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych
  w rejestrze i adres jego siedziby;

 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

 4. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

 5. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

 6. wskazanie okresu udostępniania danych;

 7. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

 8. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych
  i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

 9. własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

PLIK DO POBRANIA:


Komentarz

­

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Robert Szewczyk
Data na dokumencie:11.09.2014
Data publikacji:11.09.2014 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.09.2014 08:37 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))