Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania

­

Biuro Rzeczy Znalezionych
Powiat Suski
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5 b
Wydział Organizacyjny
II piętro, pok. 211
godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Informacja o przedmiotach znajdujących się w  Biurze Rzeczy Znalezionych znajdują się w aktualizowanych na bieżąco załącznikach  do pobrania.

Podstawa prawna funkcjonowania:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), art. 187-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121,  z późn. zm.)


WŁAŚCIWOŚĆ STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTÓW w sprawach rzeczy znalezionych
Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się  z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
 

PRAWO ŻĄDANIA ZNALEŹNEGO


Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

PRAWO DO NAGRODY
W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym
i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.


ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ
Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie, rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę, z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
 
Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Ustawa o rzeczach znalezionych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000397

 

 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Sylwia Karkula
Data na dokumencie:27.08.2015
Data publikacji:27.08.2015 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2021 12:10 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
10.03.2021 12:10 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja 9.03.2021.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
27.01.2021 14:01 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
27.01.2021 14:01 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja 26 stycznia 2021 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
05.11.2020 12:19 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
05.11.2020 12:19 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 4.11.2020 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
06.08.2020 09:23 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
06.08.2020 09:23 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja 5 sierpnia 2020.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
06.07.2020 11:36 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
06.07.2020 11:36 Dodano załącznik "pobierz - Aktualizacja - 3 lipca 2020.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
20.09.2019 11:05 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
20.09.2019 11:04 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 6 września 2019 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
06.09.2019 14:37 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 6.09.2019 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
09.08.2019 10:18 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
09.07.2019 11:12 Dodano załącznik "pobierz - przyjęte po 21.06.2015 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
09.07.2019 11:12 Dodano załącznik "pobierz - przyjęte przed 21.06.2015 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
29.03.2019 08:24 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
21.11.2018 13:30 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
21.11.2018 13:30 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 21.11.2018.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
28.08.2018 11:39 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
28.08.2018 11:38 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 20.08.2018.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
02.08.2018 08:25 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja z dnia 1 sierpnia 2018 r.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
02.08.2018 08:25 Usunięto załącznik pobierz - pobierz-aktualizacja z dnia 1 sierpnia 2018 r.PDF (Witold Korzec (administrator BIP))
02.08.2018 08:24 Zmieniono tytuł załącznika z "aktualizacja z dnia 1 sierpnia 2018 r." na "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
02.08.2018 08:23 Dodano załącznik "aktualizacja z dnia 1 sierpnia 2018 r. - pobierz-aktualizacja z dnia 1 sierpnia 2018 r.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
05.07.2018 12:06 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
05.07.2018 12:06 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja z dnia 4 lipca 2018 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
28.06.2018 13:02 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
28.06.2018 13:02 Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja z dnia 27 czerwca 2018 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
22.05.2018 11:13 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
22.05.2018 11:12 Dodano załącznik "pobierz - Aktualizacja z dnia 22.05.2018 r. .PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
05.02.2018 14:32 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
05.02.2018 14:32 Dodano załącznik "pobierz - Aktualizacja z dnia 5 lutego 2018 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
06.10.2017 10:16 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
06.10.2017 10:16 Dodano załącznik "pobierz - Informacja PBRZ - aktualizacja z dnia 5.10.2017 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
17.07.2017 13:28 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
17.07.2017 13:26 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
17.07.2017 13:26 Dodano załącznik "pobierz - Informacja PBRZ - aktualizacja z dnia 17.07.2017 r..PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
05.07.2017 09:24 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
05.07.2017 09:23 Dodano załącznik "pobierz - Informacja PBRZ - aktualizacja z dnia 4.07.2017.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
23.05.2017 13:13 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
23.05.2017 13:13 Dodano załącznik "pobierz - Informacja PBRZ - aktualizacja z dnia 23 maja 2017.PDF" (Witold Korzec (administrator BIP))
03.10.2016 09:28 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
03.10.2016 09:26 aktualizacja (Witold Korzec (administrator BIP))
03.10.2016 09:25 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
27.06.2016 10:33 aktualizacja (Witold Korzec (administrator BIP))
27.06.2016 10:33 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
11.05.2016 13:38 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
11.05.2016 13:38 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
11.05.2016 13:37 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
06.11.2015 08:29 aktualizacja (Witold Korzec (administrator BIP))
06.11.2015 08:29 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
15.10.2015 10:34 Aktualizacja listy przedmiotów w biurze (Witold Korzec (administrator BIP))
15.10.2015 10:34 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
27.08.2015 09:01 dodanie informacji o przedmiotach znajdujących się w biurze (Witold Korzec (administrator BIP))
27.08.2015 08:57 dodanie informacjiPBRZ (Witold Korzec (administrator BIP))
27.08.2015 08:57 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
27.08.2015 08:51 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))