Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta administracyjnego

­

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców 1,

34-200 Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referenta administracyjnego

Warunki pracy

Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Czas pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo), praca biurowa

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi poniżej 6%

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku lub specjalności: administracja, zarządzanie kadrami;

 • minimum 5-letni staż pracy;

 • posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w obszarze administracyjno-kadrowym lub pracy w sekretariacie, najlepiej w jednostce oświatowej;

 • obywatelstwo polskie;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • doświadczenie zawodowe w pracy w sekretariacie w jednostkach oświatowo- budżetowych; znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office,Excel, programy Vulcan, oprogramowania związanego z e- szkołą np. aplikacja Sekretariat, Dziennik, Hermes- Matury Optivum, program SIO, program sprawozdawczy GUS, archiwizacji danych;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań nas stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu ds. uczniowskich:

 • Obsługiwanie bazy uczniów „UONET+”
 • Obsługa Dziennika elektronicznego,
 • Obsługa urządzeń biurowych (telefon, fax, ksero),
 • Przyjmowanie interesantów,
 • Wysyłanie korespondencji.
 1. Gromadzenie dokumentacji uczniów:

 • Przeprowadzanie procesu rekrutacji (elektroniczna oraz standardowa) kandydatów do klas pierwszych, przygotowanie niezbędnych dokumentów i druków oraz współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,
 • przechowywanie dokumentacji uczniów,
 • wydawanie dokumentów uczniom rezygnującym ze szkoły,
 • wydawanie dokumentów uczniom kończącym szkołę.
 1. Obsługa uczniów:

 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły
 • wydawanie zaświadczeń do WKU,
 • wydawanie skierowań na badania,
 • wydawanie kart obiegowych,
 • wydawanie, prolongowanie legitymacji szkolnych,
 • wypisywanie zwolnień z wychowania fizycznego.

4. Drukowanie świadectw oraz arkuszy ocen,

5. Przygotowywanie arkuszy ocen do oprawy introligatorskiej,

6. Praca przy organizacji matury,

7. Sporządzanie harmonogramu matur w systemie „Hermes”. Zbieranie oraz wpisywanie deklaracji maturalnych,

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych: SIO oraz dotyczących rekrutacji,

9. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów,

10. Współpraca ze wszystkimi agendami szkoły.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,

 • życiorys zawodowy /CV/ – odręcznie podpisany,

 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej lub drogą pocztową. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko referenta administracyjnego” najpóźniej do 11 grudnia 2017r. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej a także na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie pod podany nr telefonu.

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr 33 874 27 71 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Aneta Drobny
Data na dokumencie:21.11.2017
Data publikacji:21.11.2017 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2017 13:44 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))