Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 29 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.

­

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 29 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (4 uchwały),

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • przekazania szkołom wyposażenia/doposażenia i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddzialanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku drewnianego położonego na działce ewid. nr 503/15 w Sidzinie, będącego własnością powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie,

 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,

 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej powiatu suskiego za rok 2020,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność powiatu suskiego na rzecz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie infokiosku stanowiącego własność powiatu suskiego gminie Sucha Beskidzka,

 • powołania komisji dokonującej zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie (dot. programu mLegitymacja szkolna),

 • wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: rozbudowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce ewid. nr 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej (przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej),

 • uchwalenia „regulaminu funkcjonowania parkingu strzeżonego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zlokalizowanego pod adresem 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5”,

 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (dot. funkcjonowania parkingu strzeżonego),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim pierwszej umowy użyczenia części działki ewid. nr 7400, będącej własnością powiatu suskiego, w trwałym zarządzie SOSW w Makowie Podhalańskim z nowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem,

 • ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny”.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania związanego z ociepleniem starej części budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, rozbiórką łącznika oraz przebudową kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej poł. na dz. ewid. nr 9788/6, 9788/5.

 • Zatwierdził przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022.

 • Wyraził zgodę na wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „wektoryzację map zasadniczych na terenie jednostki ewidencyjnej Stryszawa na potrzeby uzupełnienia bazy danych BDOT500 i GESUT”.

 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1704 K w Śleszowicach.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

 

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 29 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.05.2021
Data publikacji:01.06.2021 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.