Deklaracja Dostępności

­

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Data publikacji strony internetowej: 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, 

 • na stronie mogą być publikowane  materiały niezgodne ze standardem WCAG 2.1 powierzone przez podmioty zewnętrzne.

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy  użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Nagrania archiwalne obrad sesji rady powiatu suskiego zawierają napisy dla osób niesłyszących.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Niektóre  materiały zawarte w serwisie  (pliki, załączniki, skany) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 8 marca 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych narzędzi do oceny strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest kordynator ds. dostępności Sylwia Karkula, adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatsuski.pl, tel. 33 8757910.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b częściowo spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej

 1. wejście główne do budynku wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 2. budynek trzykondygnacyjny, wyposażony w platformę dźwigową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiającą komunikację  pionową;
 3. dostępność do platformy dźwigowej – wejściem do budynku od strony południowej wyposażonym w automatycznie otwierane drzwi oraz podjazd dla niepełnosprawnych;
 4. od strony południowej przy wejściu wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oznakowane pionowo i poziomo;
 5. w holu budynku znajduje się dziennik podawczy, gdzie można uzyskać informacje dotyczące rozmieszczenia wydziałów, sposobie załatwienia spraw, a także poprosić
  o umożliwienie ominięcia bariery architektonicznej jaką są 3 stopnie schodów  poprzez założenie podjazdu niwelującego różnicę poziomów holu i parteru;
 6. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 7. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, punkt informacyjny);
 8. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są  poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 1. zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w holu budynku.
 2. w urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

________________________________________________________________________

W załączonym pliku do pobrania:

 1. ZARZĄDZENIE NR 10/2021 STAROSTY SUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021- 2023"
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego