Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2018 12:03 WG-II.6821.27.2017 Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3282/1 o pow. 0,2482 ha, położonej w Kurowie,
12.07.2018 11:26 WA.6740.1.271.2018.LG Zawiadomienie Starosty Suskiego o wydaniu postanowienia znak: WA.6740.1.271.2018.LG nakładające na Burmistrza Miasta Jordanowa obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w projekcie budowlanym dołączonym do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3. Droga gminna klasy L.
14.06.2018 10:07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3 . Droga gminna klasy L.
14.06.2018 10:03 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1686 K Łętownia – Naprawa do parametrów klasy technicznej GP na odcinku ok. 551 m od km 3+649 do km 4+200 (od granicy pasa drogi ekspresowej S7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 7) w miejscowości Naprawa, gmina Jordanów, powiat suski”,
26.04.2018 08:01 WG.6621.9.45.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański.
02.03.2018 09:08 WG-II.6821.44.2017 Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4535 o pow. 0,2257 ha, położonej w Lachowicach
01.02.2018 13:07 Ogłoszenie w sprawie statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczniów w roku 2018