Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 10:25 Uchwała Nr 229.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 10:23 Uchwała Nr 228.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 10:22 Uchwała Nr 227.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.
13.01.2016 09:27 Uchwała Nr 226.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek powiatu suskiego przekazanego w trwały zarząd dyrektorowi DPS w Łętowni.
13.01.2016 09:26 Uchwała Nr 225.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.”
13.01.2016 09:24 Uchwała nr 224.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.
13.01.2016 09:14 Uchwała nr 223.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
13.01.2016 09:11 Uchwała nr 222.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
13.01.2016 09:06 Uchwała Nr 221.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 r.
13.01.2016 09:02 Uchwała Nr 219.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 08:56 Uchwała Nr 218.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.12.2015 09:44 Uchwała Nr 217.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z Miejskim Klubem Sportowym „Babia Góra”.
21.12.2015 09:42 Uchwała nr 216.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz ze złomowanie maszyn i urządzeń przez Dom Pomocy Społecznej w Łętowni.
21.12.2015 09:41 Uchwała nr 215.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego na rok 2015 w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
21.12.2015 09:40 Uchwała Nr 214.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej
21.12.2015 09:39 Uchwała Nr 213.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
21.12.2015 09:38 Uchwała Nr 212.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.12.2015 09:36 Uchwała Nr 211.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.12.2015 09:33 Uchwała Nr 210.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.12.2015 09:29 Uchwała Nr 209.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
21.12.2015 09:27 Uchwała Nr 208.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 listopada 2015 r. Nr 195.2015.
21.12.2015 09:15 Uchwała Nr 207.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami.
21.12.2015 09:14 Uchwała Nr 206. 2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie umorzenia należności z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
21.12.2015 09:13 Uchwała Nr 205.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 44,30m 2 .
21.12.2015 09:11 Uchwała Nr 204.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym Podmiotem.

1 2 3 4 5 6 następna